ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ 100001 - 102991 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ 102992 - 105044
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ 105045 - 110441
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เลขประจำตัวสอบ 200001 - 200285
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน